Повернутися до звичайного режиму

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
м. Зборова
______ О.І. Переймибіда
01.09.2021 року

Антибулінгова політика

ПЛАН ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ БУЛІНГУ

ВСТУП

Основним завданням сучасної школи, що підтверджується й поширюється Міністерством освіти і науки України та Міжнародною організацією ЮНІСЕФ є створення нового освітнього простору, головними засадами якого є створення безпечного навчального середовища, а також забезпечення прав, свобод та інтересів дітей. Концепція «Нова українська школа» (НУШ) вимагає реформування існуючого алгоритму розвивальної, корекційної та профілактичної роботи, адже дуже часто в освітніх закладах постає проблема булінгу та порушення норм поведінки учнями, що не дозволяє в повному обсязі досягти поставлених демократичних орієнтирів. Важливою умовою ефективності роботи працівників психологічної служби є розставлення пріоритетів та цілей, викладених комітетом ООН:

 • взаєморозуміння;
 • взаємоповага;
 • дружня атмосфера;
 • пріоритет прав людини;
 • толерантність;
 • постійний розвиток;
 • активна життєва позиція;
 • здоровий спосіб життя;
 • людяність;
 • порядність;
 • повага до приватного життя;
 • мир;
 • єдина країна.

З огляду на те, що створення концепції нового освітнього простору є надзвичайно складним завданням, пропонуємо створити «Кодекс безпечного освітнього середовища» ( КБОС), згідно положень та принципів УГОДИ, яка регулює стосунки між усіма учасниками освітнього процесу.

Головною метою КБОС у закладі є навчання дітей і дорослих безпечній взаємодії в освітньому процесі, а також захист дітей від насильства та зловживань з боку однолітків і дорослих (батьків, опікунів або працівників навчальних закладів).

Розділ І

ЗАВДАННЯ КБОС

Маючи на меті створити безпечний освітній простір, необхідно чітко сформулювати та зазначити завдання, які регламентують засади КОДЕКСУ.

Аналізуючи питання безпечного освітнього середовища були визначені основні завдання КОДЕКСУ в закладі освіти:

 1. Визначити поняття «булінгу» та його види; виявити чинники, які перешкоджають безпеці учасників освітнього процесу;
 2. Відпрацювати систему узгоджених поглядів і уявлень учнів, педагогів, психолога, батьків на освітнє середовище школи;
 3. Обґрунтувати умови організації безпечного освітнього середовища та вимоги (критерії) до його ефективної організації для кожного учасника освітнього процесу згідно УГОДИ;
 4. Скласти доступний алгоритм реагування та протидії булінгу;
 5. Сформулювати конкретні рекомендації учням, педагогічним працівникам, адміністрації школи, батькам щодо організації безпечного середовища в навчальному закладі.

Розділ ІІ

БУЛІНГ

Булінг (знущання, цькування, залякування) – це зарозуміла, образлива поведінка, пов'язана з дисбалансом влади, авторитету або сили. Булінг проявляється в багатьох формах: є вербальна, фізична, соціальна форми булінгу, а також кіберзалякування.

Стаття 1. Вербальний булінг

Словесне знущання або залякування за допомогою образливих слів, яке включає в себе постійні образи, погрози й неповажні коментарі про кого-небудь (про зовнішній вигляд, релігію, етнічну приналежність, інвалідність, особливості стилю одягу і т. п.).

Стаття 2. Фізичний булінг

Фізичне залякування або булінг за допомогою агресивного фізичного залякування полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах, підніжках, блокуванні, поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином.

Стаття 3. Соціальний булінг

Соціальне залякування або булінг із застосуванням тактики ізоляції припускає, що когось навмисно не допускають до участі в роботі групи, трапеза це за обіднім столом, гра, заняття спортом чи громадська діяльність.

Стаття 4. Кіберзалякування

Кіберзалякування (кібернасильство) або булінг у кіберпросторі полягає у звинуваченні когось з використанням образливих слів, брехні та неправдивих чуток за допомогою електронної пошти, текстових повідомлень і повідомлень у соціальних мережах. Сексистські, расистські та подібні їм повідомлення створюють ворожу атмосферу, навіть якщо не спрямовані безпосередньо на дитину.

Розділ ІІІ

РЕАГУВАННЯ ТА ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

Правила, що регулюють відносини між адміністрацією закладу освіти, педагогічним колективом, здобувачами освіти, батьками. У цьому розділі запропоновано реагування та протидія булінгу.

ПОРЯДОК

подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв

про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Загальні питання

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькуванню).

3.Заявниками можуть бути здобувачі освіти, їх батьки/законні представники,

працівники та педагогічні працівники закладу освіти та інші особи.

4. Заявник забезпечує достовірність та повноту наданої інформації.

5. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 1. систематичність (повторюваність) діяння;
 2. наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);
 3. дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Подання заяви про випадки булінгу (цькуванню)

1. Здобувачі освіти, працівники та педагогічні працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу, яким стало відомо про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого стали, або підозрюють його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомляти директоразакладу освіти.

2. Розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу(цькування)

здійснюється відповідно до поданих заявниками заяв про випадки булінгу (цькування) (далі – Заява).

3. Заяви, що надійшли на електронну пошту закладу освіти отримує секретар-друкарка, яка зобов’язана терміново повідомити керівника закладу та відповідальну особу.

4. Прийом та реєстрацію поданих Заяв здійснює відповідальна особа, а в разі її відсутності – особисто директор закладу освіти або його заступник з ВР.

5. Заяви реєструються в журналі реєстрації заяв.

6. Датою подання заяв є дата їх прийняття.

7. Розгляд Заяв здійснює директор закладу освіти з дотриманням конфіденційності.

Відповідальна особа

1. Відповідальною особою призначається працівник закладу освіти з числа педагогічних працівників.

2. До функцій відповідальної особи відноситься прийом та реєстрація Заяв, повідомлення директора закладу освіти.

3. Відповідальна особа призначається наказом директора закладу освіти.

4. Інформація про відповідальну особу та її контактний телефон оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу.

Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування)

1. За результатами розгляду Заяви директор закладу освіти видає рішення про проведення розслідування випадків булінгу (цькування) із визначенням уповноважених осіб.

2. З метою розслідування випадків булінгу (цькування) уповноважені особи мають право вимагати письмові пояснення та матеріали у сторін.

3. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) та скликає засідання.

4. Комісія створюється наказом директора закладу освіти.

5. До складу комісії можуть входити педагогічні працівники (у томі числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булера, директор закладу освіти та інші заіцікавлені особи.

6. Комісія у своїй діяльності керується законодавством України та іншими нормативними актами.

7. Якщо Комісія визначила, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то директор закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей.

8. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що директора закладу освітимає повідомити постраждалий.

9. Рішення Комісії приймаються більшістю її членів, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

10. Потерпілий чи його/її представник можуть звертатися відразу до уповноважених органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службу у справах дітей з повідомленням про випадки булінгу (цькування).

11. Батьки зобов’язані виконувати рішення та рекомендації Комісії.

Терміни подання та розгляду Заяв

1.Заявники зобов’язані терміново повідомляти керівнику закладу про випадки булінгу (цькування), а також подати Заяву.

2.Рішення про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб видається протягом 1 робочого дня з дати подання Заяви.

3.Розслідування випадків булінгу (цькування) уповноваженими особами здійснюється протягом 3 робочих днів з дати видання рішення про проведення розслідування.

4.За результатами розслідування протягом 1 робочих дня створюється Комісія та призначається її засідання на визначену дату але не пізніше чим через 3 робочих дні після створення Комісії.

5.Директор закладу освіти зобов’язаний повідомити уповноважені органи Національної поліції (ювенальна поліція) та службу у справах дітей про кваліфікований Комісією випадок булінгу (цькування) протягом одного дня.

Реагування на доведені випадки булінгу

1.На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, директор закладу освіти:

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

- забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).

2. Заходи здійснюються заступником директора з виховної роботи у взаємодії з практичним психологом закладу освіти та затверджуються директором закладу освіти.

3.З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

1.Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 173 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:

«Стаття 173 п.4» . Булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, - тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Неповідомлення директором закладу уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

РозділIV

АЛГОРИТМ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ БУЛІНГУ

 1. Ознайомлення учасників освітнього процесу з нормативно-правовою базою та регулюючими документами щодо превенції проблеми насилля в освітньому середовищі.
 2. Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів, тренінгів із залученням представників правоохоронних органів, служб соціального захисту, медичних установ та інших зацікавлених організацій.
 3. Створення інформаційних куточків для учнів із переліком організацій, до яких можна звернутися у ситуації насилля та правопорушень.
 4. Ознайомлення учителів і дітей з інформацією про прояви насильства та його наслідки.
 5. Батьківські збори –це форма організації спільної діяльності батьків, учителів, практичного психолога та соціального педагога, яка передбачає їх спілкування з метою обговорення актуальних питань навчання і виховання, ухвалення рішень.
 6. Консультації - форма роботи з батьками, яка передбачає надання фахівцями психологічної служби допомоги батькам із різних проблем родинного виховання.
 7. Педагогічний консиліум - форма спілкування учнів, учителів, фахівців психологічної служби навчального закладу та батьків, метою якої є цілісне, різнобічне вивчення особистості учня, вироблення єдиної педагогічної позиції; визначення головних напрямів удосконалення виховного процесу зусиллями вчителів, батьків, самого учня; тренінги спілкування, методики оволодіння аутотренінгом.
 8. Для успішного попередження та протидії насильству треба проводити заняття з навчання навичок ефективного спілкування та мирного розв’язання конфліктів.

РозділV

МОНІТОРИНГ КБОС

Моніторинг за реалізацієюантибулінгової політики

 1. Директор закладу освітипризначає уповноважену особу за реалізацію антибулінгової політики
 2. Призначена особа відповідає за реалізацією антибулінгової політики, реагування на будь-які сигнали щодо його порушення, а також за внесення пропозицій стосовно внесення змін до антибулінгової політики.
 3. Кожні півроку відповідальна особа повинна проводити загальний моніторинг рівня виконання вимог антибулінгової політики працівниками закладу освіти.
 4. Під час проведення такого загального моніторингу працівники закладу освіти можуть подавати пропозиції стосовно внесення змін до антибулінгової політики та повідомляти про порушення її вимог на території закладу освіти.

Враховуючи результати моніторингу, директор закладу освіти повинен внести необхідні зміни до антибулінгової політики та повідомити про них працівників закладу освіти.

Функціональні обов’язки відповідального за моніторинг дотримання положень КБОС

 1. Отримання повідомлень про ризики для дітей і реагування на них;
 2. Проведення не рідше ніж один раз на рік загального моніторингу рівня виконання вимог КБОС та реагування на будь-які сигнали щодо його порушення. Для цього можна використовувати метод анкетування, опитування тощо.Під час проведення такого загального моніторингу працівники гімназії мають змогу подавати пропозиції щодо внесення змін до КБОС та повідомляти про порушення його вимог на території закладу;
 3. Надання пропозицій щодо внесення можливих змін у КБОС;
 4. Консультування працівників закладу освіти щодо конкретних випадків порушення безпеки дитини;
 5. Роз’яснення у разі потреби батькам, дітям положень КБОС, надання інформації щодо їх змін;
 6. Інформування (у разі потреби) про випадки порушення безпеки дитини (ризики, загрози, насильство) компетентних установ, таких як поліція (шкільні офіцери поліції), соціальні служби.

Заклад освіти запровадив та виконує антибулінгову політику.

1. У закладіосвіти запроваджено реалізацію антибулінгової політики, яка містить принципи захисту дітей від насильства.

2. Стратегія і відповідні принципи захисту дітей дотримуються всіма працівниками закладу освіти.

3. Стратегія визначає такі питання:

• порядок повідомлення та втручання, де поетапно зазначено, що слід робити, коли дитина стала жертвою насильства або її безпеці загрожують незнайомі люди, члени родини чи працівники закладу освіти;

• правила захисту особистих даних, які визначають методи збереження та поширення інформації про дітей;

• правила захисту зображень дітей, які визначають, як можна знімати дітей на фото або відео та поширювати їх зображення;

• правила доступу дітей до мережі Інтернет і їх захисту від шкідливих матеріалів, розміщених у ній, включно з призначенням особи або осіб, відповідальних за нагляд за безпечним використанням комп’ютерної мережі.

• принципи безпечних відносин між працівниками закладу освіти дітьми, включно з повним описом поведінки, яка є неприйнятною при спілкуванні з дітьми.

4. Директором закладу освіти призначено особу, відповідальну за реалізацію антібулінгової політики, при цьому чітко визначено всі її завдання.

Заклад освіти проводить навчання своїх працівників з питань захисту дітей від насильства та надання їм допомоги в небезпечних ситуаціях.

 1. Усі працівники закладу освітиознайомлені з антибулінговою політикою.
 2. Усі працівники закладу освіти знають, як розпізнати чинники ризику й ознаки насильства проти дітей, а також правові аспекти захисту дітей (обов’язковість втручання для залучення правоохоронної системи).
 3. Класні керівники пройшли інструктаж з питань запобігання випадкам знущань над однолітками серед дітей і реагування на них.
 4. Працівники закладу освіти мають доступ до інформації про можливість отримання допомоги у випадках, коли підозрюється застосування насильства проти дітей, разом із контактними даними місцевих установ, які працюють в області захисту дітей і надають допомогу в надзвичайних ситуаціях (поліція,центр соціальних послуг, медичні центри).

Заклад освіти проводить навчання батьків з питань виховання без застосування насильства та захисту дітей від насильства.

Виконання вимог означає:

 1. На вебсайті закладу освітидля батьків є вся необхідна інформація з таких питань:
 • виховання дітей без застосування насильства;
 • захист дітей від насильства та зловживань, загрози для дітей у мережі Інтернет;
 • можливості для вдосконалення навичок виховання;
 • контактні дані установ, які надають допомогу в складних ситуаціях.

2. Усі батьки ознайомилися з антибулінговою політикою.

У закладі освіти учнів навчають, які права вони мають і як вони можуть захистити себе від насильства.

 1. У закладіосвіти на годинах спілкування організованозаняття для учнівз питань прав дитини та захисту від насильства і зловживань (також у мережі Інтернет).
 2. Учні знають, до кого вони мають звертатися за порадами та допомогою у випадках насильства і зловживань.
 3. У закладіосвіти є електроннінавчальні матеріали для дітей(книги, брошури, листівки) з питань прав дитини, захисту від ризиків насильства та зловживань, правил безпечної поведінки в мережі Інтернет.
 4. Учні мають доступ до інформації про права дитини та можливості отримання допомоги в складних ситуаціях, зокрема про безкоштовні гарячі лінії для дітей і молоді на сайті гімназії.

Заклад освіти проводить моніторинг своєї діяльності та регулярно перевіряє її на відповідність прийнятим стандартам захисту дітей.

 1. Прийняті правила та процедури для захисту дітей переглядаються щонайменше один раз на рік.
 2. У рамках проведення контролю за дотриманням правил і процедур для захисту дітей у закладіосвіти проводяться консультації з дітьми та їхніми батьками (опікунами).

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

м. Зборова

____________ Є.Є. Лис

01.09.2020 р.

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Назва заходів Термін виконання Відповідальний
Проведення просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних дій Постійно ЗДВР Росіцька І.В., психологічна служба, вчителі історії та правознавства, класні керівники
Проведення місячника «Правового виховання» та декади правових знань Щорічно, жовтень ЗДВР Росіцька І.В., класні керівники, вчителі історії та правознавства
Проведення годин спілкування , просвітницькі заходи у рамках правопросвітницького проєкту Міністерства юстиції «Я маю право». Провести Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу Жовтень ЗДВР Росіцька І.В., психологічна служба, класні керівники
Організація змістовного дозвілля учнівської молоді у позаурочний час, проведення культурно-мистецьких акцій, спортивних змагань, туристичних подорожей Протягом року ЗДВР Росіцька І.В., класні керівники
Проводити моніторинг ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та агресивності Постійно Психологічна служба
Довести до відома всіх класних керівників наказ МОН України № 844 від 25.12.2006 «Попередження насильства в сім’ї», Комплексний міжвідомчий план заходів із питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї. вересень ЗДВР Росіцька І.В.,
Забезпечити неухильне виконання педагогічними працівниками школи Конвенції ООН «Про права дитини», Закону України «Про охорону дитинства» законодавств України в галузі освіти в частині збереження фізичного , духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини. протягом року Директор Лис Є.Є.
Розробити та провести цикл заходів щодо вивчення та популяризації серед учнів та батьків конвенції ООН про права дитини Листопад вчитель правознавства Борисюк Н.І.
Пропагувати під час освітнього процесу формування навичок здорового способу життя серед дітей та молоді, запровадження високої педагогічної культури, толерантного ставлення до дітей Постійно Класні керівники
Проводити соціально-психологічні дослідження серед учнів закладу з метою вивчення проблем підліткового насильства та розробити рекомендації для попередження фактів психологічного розладу, агресивності та жорстокості серед неповнолітніх Протягом року Практичний психолог
Проводити лекційно-просвітницькі заходи в навчальному закладі з питань підготовки молоді до сімейного життя, планування сім’ї та попередження насильства в сім’ї. Постійно ЗДВР Росіцька І.В., учитель правознавства Борисюк Н.І.
При необхідності надавати постраждалим від насильства в сім’ї соціально-педагогічні, інформаційні послуги Постійно Соціальний педагог Руда Г.Є.
Надавати практичну допомогу у проведенні виховних годин, тренінгів в класних колективах школи з питань попередження домашнього насильства Постійно ЗДВР Росіцька І.В.
Забезпечити раннє виявлення сімей, в яких може виникнути реальна загроза вчинення насильства в сім’ї Постійно Соціальний педагог Руда Г.Є. Класні керівники
Провести з учнями бесіди, круглі столи на тему: «Що робити, коли тебе ображають дорослі»; «Насильство в сім’ї та як його уникнути» Протягом року Учитель права Борисюк Н.І. Класні керівники
Популяризувати заходи з питань сім’ї, родинного виховання на сайті закладу Постійно ЗДВР Росіцька І.В., Класні керівники
Розробка індивідуального плану психолого-педагогічного супроводу учнів «Групи ризику» Жовтень Психологічна служба
Залучення спеціалістів різних фахів та служб для проведення профілактичної роботи серед молоді Протягом року ЗДВР Росіцька І.В., класні керівники
Проведення заходів до Дня боротьби зі СНІДом Грудень Психологічна служба, вчитель основ здоров’я Денис Н.Г.
Всеукраїнський тиждень правознавства Грудень ЗДВР Росіцька І.В., вчителі історії та правознавства, соціальний педагог
Активізація роботи батьківського всеобучу Протягом року ЗДВР Росіцька І.В., класні керівники
Активізація роботи психологічної служби на виявлення дітей, які потребують психологічної підтримки, надання їм відповідної фахової допомоги Постійно Директор Лис Є.Є. Психологічна служба
Співпраця з працівниками юстиції, правоохоронних органів, служби у справах дітей з писань правової освіти та профілактики правопорушень Постійно ЗДВР Росіцька І.В.
Організація контролю за відвідуванням учнями закладу освіти Щодня Соціальний педагог Руда Г.Є.
Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі» Січень 5-11 класи Психологічна служба
Проведення засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків булінгу серед учасників освітнього процесу» Листопад ЗДВР Росіцька І.В., керівники МО класних керівників
Розмістити на інформаційному стенді закладу освіти номери телефону гарячої лінії протидії булінгу ЗДВР Росіцька І.В.,
Години відвертого спілкування за участю представників ювінальної поліції «Не допускай проявів булінгу над собою. Допоможи другу» Протягом року ЗДВР Росіцька І.В. Соціальний педагог Руда Г.Є.
Конкурс-виставка плакатів на тему «Шкільному булінгу скажемо – НІ!» Березень Педагог-організатор Росіцький Р.П.
Психолого-педагогічний моніторинг виявлення учнів, що схильні до суїцидальних тенденцій Протягом року Психологічна служба
Проведення годин спілкування, бібліотечних уроків, виставок на тему «Моє світле майбутнє» «Мистецтво спілкування», «Життя видатних людей» Протягом року Класні керівники
Кiлькiсть переглядiв: 40