Повернутися до звичайного режиму

Річний звіт про діяльність закладу освітиза 2019-2020 навчальний рік

У 2019-2020 навчальному році методична робота з педагогічними кадрами в школі планувалась на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції НУШ, рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Системна, колективна, групова та індивідуальна робота була спрямована на пошук ефективних форм і методів підвищення професійної майстерності педагогів, розвитку їх творчого потенціалу, пошуку новаторства. Оновлення методичної роботи велось через індивідуальний підхід до кожного вчителя, виявлення його особистого інтересу через оволодіння науково-педагогічними та спеціальними знаннями, поповнення їх через самоосвіту. Методична робота сприяла пошуковій діяльності, розширенню діапазону методів навчання, розвитку і виховання школярів.

Діяльність школи орієнтована на поліпшення якості освіти та забезпечення рівного доступу до неї, на підготовку та виховання в учня (вихованця) мотивації навчатися впродовж усього життя, бути підготовленим до жорстокої конкуренції на ринку праці.Головне в роботі вчителя – сформувати потяг і творче відношення до навчання, створити для цього відповідні умови. І саме професія вчителя вимагає прагнення до навчання впродовж життя.Педагогічний колектив завершив роботу над проблемою «Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку навчання і виховання учнів через впровадження нових освітніх технологій на всіх ступенях навчання». Складовими частинами цієї теми були:

В управлінні:

-оптиматизація методичної роботишколи;

-створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності;

-підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

-створення умов для педагогів з метою підвищення якості освітнього процесу.

У навчанні:

-реалізація принципу наступності;

-посилення здоров’язберігаючого аспекту освітнього процесу шляхом активного використання певних технологій в період карантинних обмежень;

-управління результатами та якістю дистанційного навчання;

-удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;

-забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.

У вихованні:

-виховання потреби здорового способу життя;

-педагогічна підтримка духовного, морального зростання здобувачів освіти;

-оптимізація співпраці учасників освітнього процесу;

-управління процесом соціалізації учнів;

-соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;

-активізація правового виховання;

-розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.

Психолого-педагогічні завдання:

-забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу;

-психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації вчителів;

-оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

-психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

У 2019/2020 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішнього управління забезпечувалося документами планування роботи: типовою освітньою програмою, перспективним, річним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішнього контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада закладу освіти, педагогічна рада, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Всі зусилля педагогічного колективу були направлені на впровадження нових освітніх технологій, які забезпечують розвиток і саморозвиток особистості учня, надають можливість реалізувати себе в пізнавальній навчальній діяльності, поведінці.Педагогічний колектив враховував не тільки рівень досягнутих знань, а й розвиток творчих здібностей.

Вчителі початкової ланкипродовжуваливпроваджувати новийДержавнийстандарт початкової освіти. Вчителі основної школи, що викладають в 5-9 класах, працювали над впровадженням нового державного стандарту базової загальної середньої освіти. Всі питання, пов’язані з новими вимогами в освіті, питання впровадження нових стандартів базової і повної загальної середньої освіти розглядалися на шкільних методичних об’єднаннях, нарадах при директорі, педрадах.

Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану черезнавчальні предмети і курси.Особливістю організації навчально-виховного процесу у 5-9 класах є орієнтація на досягнення всіма учнями обов’язкового рівня знань навчальних дисциплін відповідно до державних вимог та стандартів, створення умов для навчання на більш високому рівні тим учням, які мають здібності, зацікавленість певними предметами.

Отже, для підвищення якості освіти, активізації методів навчання, забезпечення системності знань учнів, формування наукового світогляду учнів у 2020/2021 навчальному році шкільним методичним об’єднанням, необхідно продовжити роботу в цьому напрямі, розробити заходи, направлені на удосконалення міжпредметних зв’язків, активізувати міждисциплінарну роботу, включити окремим розділом в плани роботи ШМО.

На кінець навчального року ДПА в 4-х та 9-х класах в зв’язку з карантинними обмеженнями була відмінена.

Робочий навчальний план спрямований на виявлення та подальший розвиток творчих здібностей школярів, на організацію допрофільного навчання з метою підготовки учнів до подальшого навчання в класахфілологічногопрофілію. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріатної так і варіативної частин навчального плану. Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови як державної, а такожпредметам, які виносяться на ЗНО.

Зміст методичної роботи у 2019-2020навчальному році був спрямований на науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, впровадження нових програм, підручників.

Достатньо зверталось уваги гуманізації та гуманітаризації освіти, індивідуалізації та диференціації навчання, пошуку ефективних форм, визначення змісту підготовки та розвитку професійної компетентності вчителів.

Сумлінно працював колектив над використанням виховного потенціалу уроків та позакласних заходів, над формуванням громадянської позиції, критичного мислення, політичної зрілості.

Методичною роботою з педагогічними працівниками були охоплені напрямки: психофізичного здоров’я, стану викладання предметів, підготовки відповідних рекомендацій, створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти, керівництво роботою методичних об’єднань, творчих груп, вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду.

Особливої уваги надавалось учням, які виявляють нахил до вивчення окремих предметів: робота факультативів, проведення нестандартних уроків та позакласних заходів, участь у предметних олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах.

Проводилась робота з учнями, які мають початковий і середній рівень знань: використання адаптивної системи навчання, індивідуальні консультації, диференційовані завдання.

Ушколі функціонує4методичних об'єднання:

-методоб'єднання вчителів початкових класів (керівник -учитель початкових класівПанас О.Є.);

-методоб'єднання вчителів гуманітарного циклу (керівник - учитель української мови і літератури Радь О.С.);

-методоб'єднання вчителів природничо- математичного циклу (керівник – учитель математики Багрій Н.Є.);

-методоб'єднання класних керівників (керівник – заступник директора з виховної роботи Росіцька І.В.)

Плани роботи методоб'єднань вчителів-предметників,складаються на навчальний рік, обговорюються на організаційному засіданні із заступником директорашколиз НВР, затверджуються директором школи.

Тематика засідань методоб'єднання містить теоретичні і практичні питання: аналіз рівня знань, умінь, навичок та успішності учнів, дотримання державних стандартів освіти, теорія і методика навчання предмету, пропаганда і шляхи впровадження передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій, організація самоосвіти, а також актуальні питання, пов’язані із впровадженням НУШ, інклюзивною освітою, прийняттям нового закону України «Про освіту». Вивчається та поширюється передовий педагогічний досвід вчителів школи (взаємовідвідування уроків, предметні тижні, семінари-практикуми, майстер-класи). Керівники методоб'єднань здійснюють контроль за діяльністю вчителів (проведення та аналіз контрольних робіт за завданнями адміністрації школи, аналіз результатів ДПА та ЗНО, результатів успішності за семестри та за рік, відвідування уроків та заходів з предмету).

Зусилля вчителів були направлені на впровадження передового педагогічного досвіду через взаємовідвідування уроків, методичні семінари, створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності педагогів.Цього року вихованцішколи були учасниками конкурсів «Соняшник», «Колосок», «Кенгуру»,«Гринвіч».

Плідно працювало методичне об'єднання вчителів початкових класів (керівник Панас О.Є.). Вчителі приділяють велику увагу сформованості життєвих компетентностей молодших школярів: вміння учнів орієнтуватися в певних життєвих ситуаціях, вміння знайти вихід; вміння зайняти певне місце у соціумі, в дитячому колективі.

Все більше застосування у практичній діяльності вчителів початкових класів знаходять інноваційні технології. На засіданнях МО були розглянуті такі питання:

-використання новітніх технологій на уроках у початковій школі;

-наступність початкової і середньої ланок.Готовністьучнів до навчання у 5 класі;

-на порозі реформ шкільного життя.Інклюзивна освіта.

-круглий стіл: «Обмін досвідом щодо проведення інтегрованих уроків»;

-розвиток соціальної компетентності молодшого школяра в навчальному середовищі через розвиток творчих здібностей та природних задатків;

-розвиток творчих здібностей молодших школярів;

-розвиток пізнавальних здібностей учнів початкових класів.

Успішно працювало методичне об'єднання класних керівників (керівник Росіцька І.В.).Виховні заходи, які проводилися класними керівниками,заслуговуютьвисокої оцінки.Активізується робота по налагодженню співпраці з батьками, по залученню батьків до виховного процесу.Велика увага приділяється патріотичному вихованню молоді, формуванню активної життєвої позиції.

З деяких питань проводяться індивідуальні бесіди й консультації з усіма класними керівниками, приділяється увага навчанню молодих колег.Ушколі за участю класних керівників створені також матеріали «З досвіду виховної роботи». Покращились стосунки учнів з проблемних сімей з однолітками, вчителями. Успішно вирішується проблема пропусків занять без поважних причин учнями. Адміністрація та класні керівники проводять індивідуальну роботу з учнями та їх батьками, питання пропусків уроків без поважних причин розглядалося на засіданні Ради профілактики правопорушень, класні керівники відвідували сім’ї, що дало позитивні результати.

Одним із ключових напрямків роботи є чітке дотримання термінів проходження курсів підвищення кваліфікації вчителями та контроль термінів атестації. Всі асистенти вчителів, які працюють в інклюзивних класах, успішно пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації. Складено графік проходження фахових та курсів за вибором на 2021 рік.

У школі чітко налагоджена робота факультативів та курсів за вибором. Це сприяє різнобічному розвитку учнів, більш якісної підготовки до вибору професії.Проведення факультативних занять дає можливість поглибити загальний розвиток особистості, прилучити її до духовних багатств рідного народу,формуватиособистістьта виховуватинаціонально свідомих громадян України.

Ушколі добре організована гурткова робота.

Протягом навчального року були проведені засідання педагогічної ради.

Навчальні програми за 2019/2020 навчальний рік виконані. Адміністративною експертизою встановлено, що в основному кількість проведених уроків відповідає запланованим. Кількість лабораторних і практичних робіт з біології, географії, хімії, фізики відповідає нормативним вимогам.Окрема увага в ході перевірок була приділена організації своєчасній та якісній перевірці учнівських зошитів.Загально відомо, що для забезпечення високої грамотності і загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо перевірки і ведення учнівських зошитів. Зошит відображає не лише знання та вміння учнів, а й працю вчителя. Необхідно відзначити, що всі вчителі закладу проводили плідну та ефективну роботу з перевірки учнівських зошитів, які перевірялись своєчасно. Це свідчить про відповідальне ставлення до роботи, творчий підхід до виконання обов’язків вчителя-предметника.Контроль ведення шкільної документації продемонстрував, що більшість педагогів працюють над удосконаленням культури діловодства.

Виховна робота школи у 2019-2020 н.р. проводилася згідно затвердженого річного плану виховної роботи школи на 2019-2020 навчальний рік і була спрямована на подальше створення умов для самореалізації особистості як громадянина України з високим рівнем духовності та національної свідомості.

З метою виконання завдань та реалізації основних принципів виховної роботи з учнівською молоддю, виховна робота орієнтувалася на нормативно-правову базу з питань виховної роботи.

Основними завданнями виховної роботи у2019-2020н. р. є :

-виховання громадянина України; виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

-виховання поваги та любові до державної мови;

-виховання в учнів почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;

-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів;

-виховання національно свідомої, життєво компетентної, високоінтелектуальної, творчої особистості, здатної до саморозвитку й самовдосконалення.

Проведено роз’яснювальну роботу з батьками учнів щодо профілактики проявів жорстокості та насильства в учнівському середовищі.( 1 – 11 класи)

Профорієнтаційна робота школи побудована на тісному зв’язку з вищими навчальними, середніми спеціальними навчальними закладами та центром зайнятості. На базі школи систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками вищих навчальних закладів,ліцеїв, коледжів.

Систематичні зустрічі зі спеціалістами центру зайнятості дають можливість учням 9 – 11 класів ознайомитись із професіями, яких потребує сучасний ринок праці та їх кваліфікаційними характеристиками. Учні за допомогою анкетування мали можливість визначити свої професійні нахили, отримали багато цікавої та корисної інформації, а також інформаційні буклети для випускників про послуги служби зайнятості з інформацією про актуальні професії на ринку праці.

Профорієнтаційна робота проводиться під час уроків, виховних заходів, гурткових та факультативних занять.

У 2019-2020 н.р. проводилась цілеспрямована робота з батьками – це батьківські збори, індивідуальні бесіди та консультування, під час яких розглядалися питання з попередження травматизму, формування навичок ЗСЖ, попередження насильства в сім’ї, протидія боулінгу, про дотримання єдиних вимог стосовно поведінки учнів в школі, харчування, вибір профільного навчання, організація дозвілля учнів під час канікул, літнього відпочинку. Під час батьківських зборів розглядались питання про партнерство школи і сім’ї заради творчого освітнього та виховного розвитку дитини, особливості здачі ЗНО та ДПА у 2019-2020 навчальному році, попередження правопорушень серед школярів; проводились індивідуальні бесіди з метою корекції поведінки, покращення успіхів у навчанні. Тісна співпраця адміністрації і батьківської громадськості допомагала вирішувати нагальні проблеми шкільного життя, організацію і проведення загальношкільних заходів. З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень, з початку 2019/2020 навчального року у річному плані роботи школи окремим розділом було сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів.

Основна мета роботишколив цьому напрямку - координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам; охорона прав дитини.

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту».

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі освіти велась відповідно до:

·статей 43, 50 Конституції України;

·Закону України «Про освіту»,

·кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;

·Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;

·наказів Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і № 616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах».

Проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу перед початком навчального рокубуливиданівідповідні накази, розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо. Нанарадах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, під час карантину, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах.

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2019/2020 н.р. проведено:

-з 01.09.2019 р. по 09.09.2019 р. в кожному класі був проведений Єдиний день безпеки дорожнього руху та Тиждень безпеки дорожнього руху;

-виховні заході, тематичні виставки, конкурси за даною тематикою, кожний класний керівник розробив додаткові заходи для роботи з класом з попередження усіх видів дитячого травматизму;

-у класних журналах 5-11-х класів відведені окремі сторінки для бесід з правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правила безпеки при користуванні газом, правила безпеки з користування електроприладами, правила безпеки з вибухонебезпечними предметами, правила безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму;

-проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій.

У 2020/2021 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

Велику роботу з класними колективами у 2019/2020 навчальному році проводили всі класні керівники.

Одним з напрямів роботизакладу освітиє створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.

На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя є роз’яснення про коронавірусну інфекцію, а також - пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ, короноавірусній інфекції.Тому вже під час проведення вересневих батьківських зборів цим питанням необхідно приділити багато уваги, зупинитись на взаємодії між школою та родинами щодо профілактики негативних факторів, які впливають на стан здоров’я.

Важливою складовою здоров’язберігаючого середовища є організація харчування учнів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, саме харчування на 50-70 відсотків визначає здоров’я людини. У закладі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, висвітлюється щоденне меню. Діти пільгових категорій харчувалися за державні кошти.

В закладі освіти здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму. Адміністрація та працівники школи забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів. У закладі проводиться організаційна та практична робота щодо виконання вимог санітарного законодавства.

Виховна робота закладу освіти здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції виховання дітей і молоді у національній системі освіти, програми.Вшколістворено основи виховної системи, яка є ефективною, має реальні шляхи розвитку й удосконалення. Виховна система продовжує бути відкритою.Проаналізувавши стан виховної роботи у 2019 - 2020 навчальному році, слід зазначити, що класні колективи 1-11-х класів під керівництвом класоводів та класних керівників, за участі класного учнівського самоврядування та при підтримці батьків активно долучаються до проведення класних, позакласних та позашкільних заходів різного спрямування. Із задоволенням діти готуються до проведення різних виховних заходів. Особливий інтерес викликає підготовка та участь у концертах, акціях милосердя, флешмобах, днях учнівського самоврядування, вечорах, святах, шкільних конкурсах художньої дитячої творчості.

Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України від 04 вересня 2003 року № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і виховання дітей» та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням й вихованням дітей шкільного віку, у школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями закладу освіти. Педагоги закладу докладають багато зусиль, щоб виховати справжніх громадян України, людей, спроможних увійти у нове життя та йти обраним шляхом.

Кiлькiсть переглядiв: 36