Повернутися до звичайного режиму

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

/Files/images/09369650.jpg/Files/images/17686071.jpg

Статут закладу освітиПравила прийому до закладу освіти

Порядокзарахування, відрахування та переведенняучнів до державних та комунальних закладів освітидля здобуття повної загальної середньої освіти

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізми:

зарахування дітей до закладів освіти для здобуття початкової, базової чи профільної середньої освіти за денною формою навчання;

переведення учнів з одного закладу освіти до іншого;

відрахування учнів із закладів освіти.

 1. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

вільні місця - місця, на які може бути зараховано дитину (дітей) в межах спроможності закладу освіти та нормативу наповнюваності класів, визначеногоЗаконом України«Про загальну середню освіту»;

діти, які мають право на першочергове зарахування, - діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти;

жеребкування - спосіб конкурсного відбору дітей для зарахування на вільні місця;

заклад освіти - початкова школа, або інший заклад загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття початкової, базової середньої та/або профільної середньої освіти;

спроможність закладу освіти - максимальна кількість учнів, яким заклад освіти в межах навчального року може забезпечити здобуття освіти за денною формою навчання;

територія обслуговування - адміністративно-територіальна одиниця (або її частина чи окремі будинки), визначена і закріплена місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування за закладом освіти для забезпечення права кожної дитини, яка проживає на цій території, на здобуття початкової та/або базової середньої освіти у закладі освіти, що найбільш доступний та наближений до місця проживання дитини.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України“Про освіту”,“Про загальну середню освіту”.

Положення цього Порядку щодо батьків дитини стосуються також інших її законних представників.

 1. Цей Порядок не поширюється на:

заклади спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового чи наукового спрямування;

спеціальні заклади загальної середньої освіти (спеціальні школи, санаторні школи, навчально-реабілітаційні центри та школи соціальної реабілітації);

заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

 1. Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти (далі - заява про зарахування) одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком згідно здодатком 1до цього Порядку, до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки заформою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 1 цього пункту).

 1. Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктами 1 та/або 3 пункту 4 цього розділу, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів згідно з цим Порядком.

Діти, які не мають одного (чи обох) документа(ів), визначеного(их) підпунктами 1 та/або 3 пункту 4 цього розділу, та довідки, визначеноїдодатком 2до цього Порядку, зараховуються до закладу освіти згідно з цим Порядком. У разі відсутності свідоцтва про народження дитини для сприяння в його оформленні керівник закладу освіти зобов’язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.

У випадку відсутності документа про освіту для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина, результати попереднього навчання можуть бути встановлені (за необхідності) відповідно до пункту 5Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України 26 березня 2017 року за № 416/30284.

 1. Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території обслуговування (крім закладів освіти ІІ, ІІ-ІІІ ступенів та ІІІ ступеня).

Органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади рекомендовано щороку не пізніше ніж за один місяць до завершення прийому заяв про зарахування визначати дату початку їх приймання. Такий строк не може бути меншим одного місяця (у 2018 році - не менше трьох тижнів).

Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеногоЗаконом України«Про загальну середню освіту». Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи спеціального класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюється на підставі доданого до заяви про зарахування висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації).

 1. Інформація про закріплену за закладом територію обслуговування, спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі та відповідно наявність вільних місць у кожному з них обов’язково оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті (у разі відсутності веб-сайту закладу освіти - на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв закладами освіти.

Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

 1. Заклади освіти (їх філії) обробляють надані їм персональні дані відповідно доЗакону України«Про захист персональних даних».
 2. Рішення місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про закріплення території обслуговування за закладом (закладами) освіти рекомендовано оприлюднювати на веб-сайті відповідного органу, як правило, не пізніше ніж за 6 місяців до початку приймання заяв про зарахування.

Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендовано щороку аналізувати результати розподілу і закріплення території обслуговування і враховувати під час розподілу і закріплення за закладами освіти території обслуговування на наступний рік.

 1. Переведення учня до іншого закладу освіти здійснюється відповідно дорозділу ІІІцього Порядку на підставі наказу керівника закладу освіти.
 2. Відрахування учня із закладу освіти здійснюється відповідно дорозділу ІVцього Порядку на підставі наказу керівника закладу освіти.
 3. Якщо визначений цим Порядком термін припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, відповідна дія має бути вчинена не пізніше першого за ним робочого дня.
 4. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає.
 5. Рішення, дії або бездіяльність керівника чи працівників закладу освіти (зокрема з питань неправомірної відмови у зарахуванні до закладу освіти) впродовж двох робочих днів можуть бути письмово оскаржені до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти. За результатами розгляду скарги та у випадку встановлення порушення вимог цього Порядку відповідний орган невідкладно письмово повідомляє заклад освіти про необхідність усунення цього порушення відповідно до законодавства.
 6. За недотримання працівниками закладу освіти положень цього Порядку відповідає керівник цього закладу освіти.

Правила прийому до закладу освіти читати повністю

Розпорядження Зборівської міської ради № 25 від04 лютого 2021року№ 25 від04 лютого 2021року "Про закріплення територій обслуговування за загальноосвітніми навчальними закладами міської ради та призначення уповноважених для виконання роботи, пов’язаної з обліком дітей і підлітків шкільного віку"

С п и с о к територій обслуговування (мікрорайонів), закріплених за загальноосвітніми навчальними закладами міської ради та уповноважених за проведення обліку дітей і підлітківшкільного віку

Кадровий склад загальноосвітньої школиІ-ІІІ ст. № 1 м.Зборова

Педагогічний колектив школи налічує 53 працівники, серед них:

 • Вчитель-методист - 9;
 • Старший вчитель - 28;
 • Учителі вищої категорії - 45;
 • Учителі І категорії - 1;
 • Учителі ІІ категорії - 2;
 • Спеціаліст - 6.
 1. Лис Євген Євгенович - директор школи, вчитель історії;
 2. Угрин Віра Іванівна- заступник директора школи з навчально-виховної роботи, вчитель української мови і літератури;
 3. Панас Ольга Євгенівна - заступник директора школи з навчально-виховної роботи, вчитель початкових класів;
 4. Росіцька Ірина Василівна - заступник директора школи з виховної роботи, вчитель зарубіжної літератури та художньої культури;
 5. Росіцький Роман Петрович - педагог-організатор, вчитель образотворчого мистецтва;
 6. Руда Ганна Євгенівна - соціальний педагог;
 7. Радь Ольга Степанівна - вчитель української мови і літератури;
 8. Ладан Ольга Андріївна - вчитель української мови і літератури;
 9. Гетьман Наталія Євгенівна - вчитель української мови і літератури;
 10. Горбач Наталія Вікторівна - вчитель української мови і літератури;
 11. Назар Оксана Петрівна - вчитель української мови і літератури;
 12. Михайлюк Світлана Іванівна - вчитель зарубіжної літератури;
 13. Грийцаровська Ірина Володимирівна - вчитель фізики і астрономії;
 14. Дрига Майя Костянтинівна - вчитель математики та інформатики;
 15. Багрій Наталія Євгенівна - вчитель математики;
 16. Антонів Галина Ярославівна - вчитель математики та інформатики;
 17. Сеньківська Оксана Миколаївна - вчитель математики та інформатики;
 18. Беш Ірина Богданівна - вчитель математики та інформатики;
 19. Чекан Мирослава Ярославівна - вчитель біології, Захисту Вітчизни;
 20. Гармідер Володимир Леонідович - вчитель хімії, Захисту Вітчизни;
 21. Денис Надія Григорівна - вчитель хімії, основ здоров’я, трудового навчання;
 22. Висоцька Іванна Богданівна - вчитель історії,
 23. Дорош Іванна Петрівна - вчитель християнської етики;
 24. Борисюк Надія Іванівна - вчитель історії, правознавства;
 25. Ногас Людмила Павлівна - вчитель музики;
 26. Коковська Людмила Петрівна - вчитель німецької мови;
 27. Сухецька Світлана Остапівна - вчитель англійської мови;
 28. Ревега Галина Зіновіївна - вчитель англійської мови;
 29. Лис Марія Іванівна - вчитель англійської та німецької мови;
 30. Антонів Оксана Михайлівна - вчитель англійської мови;
 31. Цвігун Тетяна Теодорівна - вчитель географії, економіки;
 32. Нестер Богдан Михайлович - вчитель трудового навчання і технологій;
 33. Газда Павло Григорович - вчитель фізичної культури;
 34. Наконечний Михайло Леонідович - вчитель фізичної культури;
 35. Гупало Світлана Євгенівна - вчитель початкових класів;
 36. Костецька Марія Іванівна - вчитель початкових класів;
 37. Рибка Оксана Зіновіївна - вчитель початкових класів;
 38. Довгаль Світлана Богданівна - вчитель початкових класів;
 39. Стельмах Галина Петрівна - вчитель початкових класів;
 40. Саган Галина Євгенівна- вчитель початкових класів;
 41. Микитів Наталія Зиновіївна - вчитель початкових класів;
 42. Олійник Марія Володимирівна - вчитель початкових класів;
 43. Чарторинська Любов Іванівна - вчитель початкових класів;
 44. Войціх Людмила Богданівна - вчитель початкових класів;
 45. Борисюк Любов Василівна - вчитель початкових класів, ГПД;
 46. Кузьменко Галина Михайлівна - вчитель початкових класів;
 47. Олійник Марія Дмитрівна - вихователь ГПД;
 48. Лис Наталя Ммихайлівна - вихователь ГПД;
 49. Савків Ольга Михайлівна - вихователь ГПД;
 50. Бойко Іван Михайлович - асистент вчителя;
 51. Шалай Марія Сергіївна - асистент вчителя;
 52. Рак Тетяна Ігорівна - асистент вчителя;
 53. Білоус Ірина Богданівна - асистент вчителя.
Кiлькiсть переглядiв: 60